Khóa Học Làm Sales Page Trong 1 Ngày

 

 

Nội dung Khóa học

Phần 2: Hướng dẫn cấu hình website cơ bản
Phần 3: Hướng dẫn các công cụ cơ bản để tạo salepages
Phần 4: Hướng dẫn làm web nâng cao
+121 đã đăng ký
Chưa đăng ký
Khóa học chưa mở để ghi danh

Khóa học Bao gồm

  • 34 Bài học