ONLINE BUSINESS MODEL

Nội dung Khóa học

Buổi: Pre- Training
Buổi 1: Tư Duy Đúng Khi Bắt Đầu Kinh Doanh Online
Buổi 2: Tìm Kiếm Sản Phẩm
Buổi 3: Tìm Kiếm Khách Hàng
Buổi 4: Thuyết Trình Bán Hàng
Buổi 5: Chốt Sale- Telesales
Buổi 6: Content Sales
Buổi 7: Tấm Bản Đồ Chi Tiết- Action Plan
+54 đã đăng ký
Chưa đăng ký
Khóa học chưa mở để ghi danh

Khóa học Bao gồm

  • 45 Bài học